Vietnamese COVID-19 Resources

Mục đích của trang này là truyền đạt thông tin chính xác và đáng tin cậy đến cộng đồng đa văn hóa của chúng ta về cuộc khủng hoảng của bệnh dịch Covid-19 hiện tại. Chúng tôi sẽ luôn cũng cố thông tin mới nhất và cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ để giúp đỡ các nhóm dân cư đa dạng trong cộng đồng địa phương của chúng ta.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thông tin một cách chính xác và đáng tin cậy bằng ngôn ngữ của mọi người, chúng tôi đã thu thập tài liệu về Covid-19 từ các tổ chức y tế hợp thức như chính phủ Canada, Bộ Y tế BC, cơ quan Y tế và nhiều chương trình khác của tỉnh bang.

BC Updates

  • Greater Vancouver COVID-19 Information and Government Support Resources (City of Vancouver) Vietnamese

Information about COVID-19

  • Pregnancy, childbirth and caring for newborns: Advice for mothers during COVID-19 / BỆNH CORONAVIRUS (COVID-19) MANG THAI, SINH NỞ VÀ CHĂM SÓC CHO TRẺ SƠ SINH: LỜI KHUYÊN CHO CÁC BÀ MẸ TRONG THỜI KỲ COVID-19 MANG THAI(Public Health Agency of Canada) Vietnamese

Prevention

  • Preventing COVID-19 in the Workplace: Employers, employees and essential service workers / Phòng ngừa COVID-19 tại nơi làm việc: Tư Vấn Cho người Lao động, nhân viên và công nhân làm các việc thiết yếu (Public Health Agency of Canada) English Vietnamese
  • Help reduce the spread of COVID-19 / GIÚP NGĂN CHẶN COVID-19 LÂY LAN (Public Health Agency of Canada) Vietnamese

Symptoms and Testing

  • BC COVID-19 Symptom Self-Assessment Tool for testing / Bộ câu hỏi Tự đánh giá Triệu chứng COVID-19 của BC (BC Government) English Vietnamese
  • How to isolate at home when you may have COVID-19 / CÁCH THỨC CÁCH LY TẠI NHÀ KHI QUÝ VỊ CÓ THỂ MẮC BỆNH COVID-19 (Public Health Agency of Canada) Vietnamese

Managing COVID-19

  • How to isolate at home when you have COVID-19 / Bệnh Coronavirus (COVID-19): Cách thức cách ly tại nhà khi quý vị mắc bệnh COVID-19 (Public Health Agency of Canada) English Vietnamese
  • Care for a Person with COVID19 – Caregivers / cách chăm sóc người bị nhiễm COVID-19 tại nhà: Lời khuyên đánh cho người chăm sóc (Public Health Agency of Canada) English Vietnamese
  • Fire Safety During COVID-19 / An toàn Phòng Hỏa trong thời Dịch COVID-19 (City of Vancouver) Vietnamese

Please let us know if you have any feedback about this page and how to improve it to better meet your information needs by contacting digem.assistant@ubc.ca

Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ ý kiến nào về trang này và cách cải thiện nó để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu thông tin của mọi người bằng cách liên hệ với digem.assistant@ubc.ca

This document was last modified .

COVID-19 Multilingual Resources