Tagalog COVID-19 Resources

The goal of this page is to communicate accurate, reliable information to our multicultural community regarding the current COVID-19 crisis. Our aim is to consolidate the latest information and deliver it in multiple languages to help reach the diverse populations within our local community.

Ang layunin ng pahinang ito ay para ipagbigay alam sa multicultural na komunidad ang tama at maaasahang impormasyon ukol sa COVID-19. Ang pakay natin ay para pagsama-samahin ang pinakabagong impormasyon at ipahatid ang mga ito gamit ang iba’t ibang lingwahe upang makatulong na ipaabot ito sa sari’t saring populasyon sa ating local na komunidad.

BC Updates

 • BC Government Translated Content – News and Government Support Resources – NOTE: All translations of the daily join statement updates from the BC Government can be found at the bottom of this webpage in News section / §  Mga Isinaling Nilalaman Galing sa BC Government – Mga Resources ukol sa Balita at Gabay ng Gobyerno. – PAUNAWA: Ang pagsasalin ng araw-araw na pahayag at updates galing sa pamahalaan ng BC ay matatagpuan sa News section sa ilalim ng webpage na ito (BC Government) Tagalog
 • Greater Vancouver COVID-19 Information and Government Support Resources (City of Vancouver) Tagalog

Information about COVID-19 / Impormasyon ukol sa COVID-19

 • About Coronavirus Disease / Tungkol sa Sakit na Coronavirus (COVID-19)(Public Health Agency of Canada) English Tagalog
 • Parenting during COVID-19 / Pagpapalaki ng anak sa panahon ng COVID-19 (Public Health Agency of Canada) Tagalog
 • COVID-19: Testing and reducing stigma / COVID-19: PAGSUSURI AT PAGBABAWAS SA STIGMA (Public Health Agency of Canada) Tagalog

Prevention / Pag-iwas sa COVID-19

 • How to safely use a non-medical mask or face covering / (Public Health Agency of Canada) English Tagalog
 • Be Prepared for COVID19 (COVID-19) / Maging Handa (COVID-19) (Public Health Agency of Canada) English Tagalog
 • Preventing COVID-19 in the Workplace: Employers, employees and essential service workers / Pag-iwas sa COVID 19 sa Lugar ng Trabaho: Payo para sa mga Employer, Empleyado, at Mahalagang Manggagawa (Public Health Agency of Canada) English Tagalog
 • Effective Way of Washing Hands / Ang Epektibong Paraan sa Paghuhugas ng Kamay (Public Health Agency of Canada) Tagalog
 • Visitor’s Notice / Paunawa para sa mga Bisita (BC Housing) English Tagalog
 • Help reduce the spread of COVID-19 / TUMULONG UPANG BAWASAN ANG PAGKALAT NG COVID-19 (Public Health Agency of Canada) Tagalog

Symptoms and Testing

 • BC COVID-19 Symptom Self-Assessment Tool for testing /  Kagamitan Sa Pagtatasa Sa Sarili Ng BC Para Sa Sintomas ng COVID-19 (BC Government) English Tagalog
 • For travelers without symptoms of COVID-19 returning to Canada / Para sa mga bumibiyaheng walang sintomas at nagbabalik sa Canada  (Public Health Agency of Canada) English Tagalog

Managing COVID-19 / Pag-manage sa COVID-19

 • How to isolate at home when you have COVID-19 / Paano Ihiwalay ang Sarili sa Tahanan kung Mayroon Kang COVID-19 (Public Health Agency of Canada) English Tagalog
 • Care for a Person with COVID19 – Caregivers / Paano Alagaan ang Isang Taong may COVID-19 – Payo para sa mga Caregiver(Public Health Agency of Canada) English Tagalog
 • Fire safety during COVID-19 / Kaligtasan sa Sunog sa Panahon ng COVID-19 (City of Vancouver) English Tagalog

Please let us know if you have any feedback about this page and how to improve it to better meet your information needs by contacting digem.assistant@ubc.ca

This document was last modified .

COVID-19 Multilingual Resources