Vietnamese COVID-19 Resources

Mục đích của trang này là truyền đạt thông tin chính xác và đáng tin cậy đến cộng đồng đa văn hóa của chúng ta về cuộc khủng hoảng của bệnh dịch Covid-19 hiện tại. Chúng tôi sẽ luôn cũng cố thông tin mới nhất và cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ để giúp đỡ các nhóm dân cư đa dạng trong cộng đồng địa phương của chúng ta.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thông tin một cách chính xác và đáng tin cậy bằng ngôn ngữ của mọi người, chúng tôi đã thu thập tài liệu về Covid-19 từ các tổ chức y tế hợp thức như chính phủ Canada, Bộ Y tế BC, cơ quan Y tế và nhiều chương trình khác của tỉnh bang.

BC Updates

  • How to Get Vaccinated / Cách nhận vắc-xin ngừa COVID-19 (BC Government) Vietnamese
  • BC Government’s Most Updated Translated Content (BC Government) Vietnamese
  • Greater Vancouver COVID-19 Information and Government Support Resources (City of Vancouver) Vietnamese

Please let us know if you have any feedback about this page and how to improve it to better meet your information needs by contacting digem.assistant@ubc.ca

Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ ý kiến nào về trang này và cách cải thiện nó để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu thông tin của mọi người bằng cách liên hệ với digem.assistant@ubc.ca

This document was last modified .

COVID-19 Multilingual Resources